Ders İçerikleri

 

UTL 101                İşletme Bilimine Giriş

 

İşletme ve işletme tanımı, işletme ile ilgili kavramlar, işletmenin özellikleri, işletmenin amaç ve kaynakları, işletmenin çevre ile ilişkileri. İşletmelerin hukuki yapılarına, büyüklüklerine ve diğer farklı ölçütlere göre sınıflandırılmaları. Kuruluş yeri seçimi ve kapasite belirlenmesi.

 

UTL 111                İşletme Matematiği

 

Bu dersin amacı; çalışma hayatlarında karşılaşabilecekleri problemleri modelleyip çözebilme yeteneği kazandırmak, analitik düşünebilme yetisi kazandırmak ve sayısal düşünebilme becerisi ile iş hayatlarında fark yaratmalarını sağlamaktır.

 

UTL 105                İktisada Giriş I

 

İktisadın temel amacı ve sorunlarını; temel iktisadi sistemleri ve düşünce okullarını; iktisadi sorunların çözümünde piyasa dengesin ve devletin rolü; tüketici ve firma dengelerini; farklı rekabetçi piyasa türlerinde denge oluşumunu ve değişimini incelemek.

 

UTL 107                Genel Muhasebe I

 

Bu dersin amacı, bölüm öğrencilerine temel muhasebe bilgilerinin ve muhasebede dönem içi işlemlerin öğretilmesidir. Genel muhasebe ile ilgili ilke ve kavramlar, kayıt sistemleri ve tekdüzen hesap planı anlatılır.

 

UTL 109                Hukukun Temel Kavramları

 

Hukuk kavramı ve hukukun genel prensipleri hakkında genel bilgiler vermek, hukukun çeşitli dallarını tanıtmak ve asgari düzeyde bir hukuk bilinci oluşturmaktır.

 

TDB 101               Türk Dili I

 

Türk dili ve Türk dili tarihi hakkında genel bilgiler vermek. Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermek. Öğrencileri Türk dilinin sorunlarına karşı daha bilinçli hale getirmek. Yazım kurallarına uyma, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma alışkanlığı kazandırmak. Öğrencilere duygularını, düşüncelerini söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazandırmak. Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak. Bilimsel, eleştirel, yorumlayıcı, sorgulayıcı, yaratıcı, düşünme alışkanlığı kazandırmak

 

YBD101                İngilizce I

 

Bu derste öğrencilere konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması durumunda basit düzeyde iletişim kurma, kendini ifade etme ve tanıtma (yaşadığı yeri anlatarak veya sorulular sorarak) anlatılacaktır. Günlük ihtiyaçlarını karşılayacak temel ifadeler gösterilecektir.

 

ATA 101               Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

 

Öğrencilerin, siyasî, iktisadî, sosyal ve askerî sorunlar karşısında yıkılmaya başlayan Osmanlı Devleti’nde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan yenileşme hareketleri ve İmparatorluktan Milli Devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasî olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecine ilişkin bilgileri bilimsel temellere dayanarak öğrenmelerini sağlamak.

 

Seçmeli Dersler I

 

Öğrenciler çeşitli spor ve sanat derslerinden birisini seçeceklerdir.

 

 

UTL 102                İşletme Yönetimi

 

Sistem kavramı. Yönetimin fonksiyonları: Planlama, Örgütleme, Yürütme, Koordinasyon, Kontrol, Karar verme, İşletmenin Fonksiyonları: Üretim, Finans, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, AR – GE konularını tanıtmak ve öğrencileri bilgilendirmek.

 

ENF 101               Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Bu dersin amacı; öğrencilere, temel bilgi teknolojilerinin önemini kavratarak, problem çözme ve analiz etme becerilerini kazandırmak, araştırma ve öğrenme ihtiyaçlarına yönelik olarak alt yapı oluşturmak, eğitim ve meslek hayatlarında teknoloji ve bilimin önemini kavratarak öğrenme becerilerini geliştirmektir

 

UTL 104                İktisada Giriş II

 

Makroekonomik sistemi, değişkenleri ve sorunları, makroekonomik modeller ve düşünce okullarına göre incelemek. İktisadi sorunların çözümünde, piyasa mekanizmasının ve devletin politika etkinliğini analiz etmek.

 

UTL 106                Genel Muhasebe II

 

Bu ders kapsamında öğrencilerin envanter ve değerleme konusunda bilgi sahibi olmaları, bilanço ve gelir tablosu hesaplarına ait envanter kayıtlarını yapabilmeleri, mizan ve temel mali tabloları düzenleyebilmeleri, dönem sonu yansıtmaları ve kapanış kayıtlarını yapabilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

UTL 108                Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 

Bilimsel araştırma sürecini öğrenmek. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerini öğrenmek. Nicel ve Nitel veri toplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak. Anket tekniğini öğrenme

 

TDB 102               Türk Dili II

 

Türkçedeki tümce yapıları ve bu yapılarla çelişen uygulamalardan örnekleri anlama-anlatım uygulamaları ve yazı türlerinin genel özellikleri anlatılacaktır.

 

YBD 102               İngilizce II

 

İngilizce I dersinde kazanılan temel okuma, anlama ve konuşma becerilerinin pratik ve çeşitli uygulamalar ile geliştirilmesi

 

ATA 102               Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

 

Öğrencilerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda kurulduğu, Atatürk’ün büyük devlet adamı, inkılâpçı kişiliği ve önderliği, Türk toplumunu çağdaş milletler seviyesine çıkarmak için gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılâpları, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumda meydana gelen siyasî, sosyal, iktisadî ve kültürel gelişmeler ile iç ve dış siyasî olaylara ilişkin bilgileri edinmelerini sağlamak. Yaşadığı Çağı ve içinde yaşadığı dünyayı anlamalarına katkıda bulunmak.

 

Seçmeli Dersler II

 

Öğrenciler çeşitli spor ve sanat derslerinden birisini seçeceklerdir.

 

 

 

 

 

 

UTL 201                Mikro İktisat

 

Bölüm öğrencilerine temel mikroekonomi bilgisini vermek, öğrencilerin iktisadi aktörlerin davranışlarını analiz edebilmelerini, çevrede olup biten iktisadi olayları daha iyi anlayabilmelerini sağlamaktır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin tüketici ve üretici davranışlarını başarılı biçimde analiz edebilmeleri, optimizasyon problemlerini başarıyla çözebilmeleri beklenmektedir.

 

UTL 217                İstatistiğe Giriş

 

İstatistiksel yöntemleri kuramsal ve uygulamalı olarak anlamak, yatay kesit veri analizleri ile iktisadi verilerin analizlerini yapabilmek ve istatistiksel paket programlarını kullanabilmektir.

 

UTL 205                Lojistik İlkeleri – I

 

Bu dersin amacı, lojistikle ilgili temel bilgilerin öğrenilmesini sağlayarak, tedarik zinciri ve lojistik süreçler arasındaki bağlantıyı kurabilmek, lojistiğin temel bileşenleri ve stratejik kavramları hakkında bakış açısı kazanmaktır.

 

UTL 207                Ticaret Hukuku

 

Örnek olaylar ve gerçek hayatta işletmelerin karşılaştıkları sorunlar üzerinden öğrencilere Ticaret Hukuku kavramı başta olmak üzere dersin içeriği etkileşimli olarak anlatılacaktır. Bu dersin içeriğini; ticaret hukukunun temel ilkeleri ile ticari isletme, tacir, ticari iş, ticaret unvanı, ticari yargı, ticaret sicili, ticari defterler, haksız rekabet, cari hesap, marka, tacir yardımcıları gibi ticari işletme hukukunun konuları oluşturmaktadır. Dersin devamında ise şirketler hukukun temel ilkeleri, şirket türleri (kollektif, limited, anonim, adi komandit, paylara bölünmüş komandit ve kooperatif) ile bunların hukuki durumları, sorumlulukları, kuruluş şekilleri, sona ermeleri (fesih, tasfiye, hisse senetleri) gibi konular yer almaktadır.

 

UTL 209                Pazarlama İlkeleri

 

Bu dersin amacı; pazarlamanın temel prensiplerinin ve kavramlarının öğretilmesi suretiyle öğrenciye bundan sonraki lisans eğitimine temel sağlamaktır.

 

UTL 211                Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi

 

Dış ticaret işlemleri yönetimi hakkında bilgi sahibi yapmak. Dış ticaret süreçleri hakkında genel bilgi vermek. Dış ticaretteki devlet destekleri, ihracatçı birlikleri, gümrükler hakkında bilgi vermek. Finans ve taşımacılık şekillerini öğretmek

 

UTL 213                Depo Yönetimi

 

Depo ve depolama kavramları, depo türleri ve lojistik sistem içerisinde depolama fonksiyonu, üçüncü taraf depoculuk, depo yönetim sistemleri, depo yerleşim yeri alan ve palet yeri sayısı hesaplamaları, depo güvenlik sistemleri ve depolarda kullanılan operasyonel elleçleme sistemleri hakkında bilgi sahibi yapmak.

 

UTL 215                Lojistik Bilgi Sistemleri

 

Bu ders kapsamında öğrencilere lojistik alanında sıklıkla kullanılan bilgisayar yazılımları öğretilmekte ve çeşitli süreçlerin uygulamaları yaptırılmaktadır.

 

UTL 229                İngilizce III

 

İngilizce II dersinin devamı olan bu derste günlük hayata yönelik pratik konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesi ele alınacaktır.

 

 

UTL 202                Makro İktisat

 

Makroekonomik sistemi, değişkenleri ve sorunları, makroekonomik modeller ve düşünce okullarına göre incelemek. İktisadi sorunların çözümünde, piyasa mekanizmasının ve devletin politika etkinliğini analiz etmek.

 

UTL 204                Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

 

Dış ticaret işlemlerinin muhasebesi konusunda temel kavramları ve belgeleri ve işlemlerin muhasebesini ilgili mevzuat ışığında ele almak, muhasebe kayıtlarını ve raporları hazırlamak.

 

UTL 206                Lojistik İlkeleri II

 

Küresel ekonomide lojistikte öngörü yöntemleri, müşteri hizmeti ve planlama fonksiyonları, taşımacılık altyapısı, taşımacılık yönetimi ve ekonomisi ve taşımacılık düzenlemeleri, envanter yönetiminin, antrepo yönetiminin ve lojistik konumlandırmanın çeşitli yönleri.

 

UTL 208                Stratejik Yönetim

 

Stratejik yönetim olgusu ve stratejik yönetim sürecini kuramsal ve uygulamaya dönük bilgilerle aktarmak. İşletmelerde global rekabet ortamında stratejik avantaj sağlayacak yönetim yaklaşımlarını uygulamalarıyla anlatmak.

 

UTL 210                Uluslararası Pazarlama

 

Bu dersin amacı; uluslararası pazarlamanın temel prensiplerinin ve kavramlarının öğretilmesi suretiyle öğrenciye bundan sonraki lisans eğitimine temel sağlamaktır.

 

UTL 214                Ticaret ve Ulaşımda İletişim

 

İletişim kavramı, tanımları ve iletişim türleri. İletişim kuramları ve modelleri.

 

UTL 216                Kıymetli Evrak Hukuku

 

Hukukumuzda, ödeme kolaylığı ve güven esasından doğmuş olan, bir alacağa ilişkin hakları temsil eden alacak senetleri, sermaye payını içeren pay senetleri ve eşya üzerindeki hakları temsil eden emtia senetleri, özel olarak düzenlenmiştir. Bu senetler sayesinde hakların dolaşımı kolaylaşmış ve ticari hayatın çabukluğu sağlanmış olur. İşte kıymetli evrak hukuku dersi içinde “kıymetli evrak” kavramından başlayan ve bunların özel bazı türlerini içeren geniş bir içerik öğrencilere aktarılmaktadır. Kıymetli evrak hukukuna hâkim ilkelerin işlenmesinin ardından, özellikle kambiyo senetleri, poliçe, bono ve çek ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Ders özellikle taşımacılık alanındaki evraklar üzerine yoğunlaşacaktır.

 

UTL 222                Özel Madde Taşımacılığı

 

Tehlikeli maddelerin (yanıcı, parlayıcı, kimyasal, …) çeşitli ulaşım olanaklarıyla özel olarak taşınması incelenecektir. Tehlikeli madde taşımacılığı için gereken ADR, SRC ve diğer belgeler ile özellikleri. Tehlikeli madde sınıfına göre gereken araçlarda olması gereken özellikler, depolama ve sevk için gereken özel malzemeler anlatılacaktır. Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin kavramlar, tehlikeli maddenin tanımı ve sınıflandırılması, tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan araçlar, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan belgeler, güvenlik ve risk yönetimi.

 

UTL 224                Tüketici Davranışları

 

Öğrencinin, sektör ve pazar özelliklerine göre tüketiciyi tanıyabilmesini; tüketici davranış modellerini ve davranış rollerini anlayabilmesini, pazar, ürün ve müşteri özelliklerine göre satın alma davranışını etkileyen faktörleri saptayabilmesini, tüketici satın alma karar sürecini değerlendirebilmesini ve tüketici satın alma davranışını yönetebilmesini sağlamaktır.

 

UTL 230               İngilizce IV

 

İngilizce III dersinin devamıdır. Görsel ve işitsel uygulamalarla konuşma ve dinlediğini anlama becerileri üzerine çalışılacak.

 

UTL 301                Yöneylem Araştırması

 

Yöneylem dersinin amacı işletmelerde sık sık karşılaşılan, belirsizlik durumlarında karar vericilere destek olmaktır. Bu amaç için nicel veriler kullanarak karar vericilere rasyonel karar vermeleri konusunda destek olmak amaçlanır. Gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin matematiksel doğrusal programlama ile nasıl modellendiği öğretilir ve iş hayatında karşılaşılan ulaştırma, atama ve ağ problemleri ve bunlara benzer problemler modellenir ve çözülür.

 

UTL 309                Üretim Yönetimi

 

Üretim yönetimi işletmelerin en temel fonksiyonudur. Bu dersin kapsamında üretim yönetimi temel kavram ve tanımlamaları, üretim yönetiminin fonksiyonları, üretim sistemlerinin sınıflandırılması, mamul tasarımı, talep tahmini, kuruluş yeri seçimi, fabrika düzenleme, kapasite planlama, iş analizleri ve proses kontrol teknikleri gibi temel üretim yönetimi konularını içerir. Bu dersin amacı, üretim yönetimi hakkında temel bilgileri vermek ve öğrencileri ileride etkin birer yönetici olmalarını sağlayacak şekilde yetiştirmektir.

 

UTL 341                Uluslararası İktisat

 

Dersin amacı iktisadi ilişkilerin uluslararası boyutlarını incelemektir. Bu kapsamda iktisadi olayların niteliğini kavramak ve iktisat literatüründen teorik tarihsel altyapı tanıtılır. Uluslararası iktisadın ulusal ekonomiler üzerindeki etkileri incelenir ve ülke içi sapmaların uluslararası ticarete olan etkileri öğrenilir. Uluslararası iktisadı arz talep yönünden açıklayabilme kabiliyeti verilir. Ekonomik trendleri anlayabilen ve bunlara karşı ne gibi kararlar alınması gerektiğini bilen yöneticiler yetiştirmek dersin asıl amacıdır.

 

UTL 307                Finansal Yönetim

 

Finansal yönetim dersinin amacı muhasebe ile finansın ilişkisini kavramalarını öğretmek ve buna göre öğrencilere temel finansal tabloları düzenleyip analiz etmelerini ve yoruma yeteneği kazandırmaktır. Ders finansal tablolar, finansal tablo analizleri, kısa ve uzun dönem finansal planlama, risk ve getiri ilişkileri, borç ve öz kaynakla finanslama kararları, kar dağıtım politikaları, işletme sermayesi yönetimi konuları ele alınacaktır.

 

UTL 337                Elektronik Ticaret Uygulamaları

 

Dersin amacı geleceğin satış yönetimi olarak görülen elektronik ticaret faaliyetlerini planlamayı ve yürütmeyi öğrencilere öğretmektir. Bu kapsamda E-ticarette tüketicilerin hak ve sorumlulukları,  sözleşme ve usul hükümleri, oluşabilecek suç ve uyumsuzlukların çözümleri, ticaret uygulamaları, veri analiz yöntemleri, B2B ve B2C ticaret uygulamaları gibi konulara yer verilecektir.

 

UTL 341                İstatistik Uygulamaları

 

Dersin amacı öğrencilere istatistik temellere bağlı olarak çalışan SPSS programını kullanımını öğreterek problemleri bilgisayarda bilimsel tekniklere bağlı olarak çözmeyi öğretmektir. Derste merkezi eğilim ölçüleri, dağılma (değişkenlik) ölçüleri, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon çözümlemesi, trend analizi ve çapraz tablo uygulamaları konuları SPSS istatistik paket programı yardımıyla örnekler verilerek anlatılmaktadır. Böylece öğrencilere iş hayatında karşılaşılabilecek problemleri algılayıp uygun istatistiksel teknikleri kullanarak çözümleyebilme ve sonuçlarını yorumlayabilmeye yardımcı olmaktır

 

 

UTL 311                AB Ulaştırma Politikaları

 

AB Ulaştırma Politikaları dersinin amacı öğrencilere karşılaşabilecekleri ulaştırma odaklı sorunları çözebilme ve strateji geliştirme, ulusal ve uluslararası ulaştırma politika yaklaşımlarını anlayabilme, AB kapsamındaki ulaştırma politikaları hakkında bilgi sahibi olma gibi bilgileri öğrencilere öğretmektir. Bu kapsamda ulaştırma kavramı, gelişimi ve önemi, politika kavramı ve stratejik yönetim, ulaştırma sistemleri ve alt sistemler, ulaştırma modları, Avrupa Birliği’nde Ortak Ulaştırma Politikası ve Türkiye, ulaştırma endüstrisini etkileyen değişimler, uluslararası düzenlemeler, Türkiye ulaştırma politikalarının analizi gibi konulara yer verilecektir.

 

UTL 325                Bütünleşik Pazarlama İletişimi

 

Bütünleşik Pazarlama İletişimi dersi hakla ilişkiler, reklam, doğrudan pazarlama, satın alma noktası iletişimi, kişisel satış, Satış geliştirme, POP ve interaktif pazarlama gibi pazarlamanın tüm dallarının bütünleşik olarak nasıl çalışması gerektiğini böylece müşteri tatmini ve sadakatini nasıl sağlanacağını anlatır. Bu kapsamda pazarlama karmasını oluşturan alt bileşenlerinin tek sesliliğinin nasıl sağlayabileceğini gösterilecektir.

 

UTL 317                Maliyet Muhasebesi

 

Dersin amacı işletmelerin mali durumlarını ve dönemsel faaliyetlerini değerlendirebilecekleri bilgiyi, üretim maliyetlerini oluşturan ve etkileyen faktörleri sistematik analiz edebilecekleri bilgileri, birim maliyet hesabını yapabilmek için gerekli bilgileri ve karar alma aşamasında işletmenin maliyet bilgilerinden yararlanmayı sağlayacak bilgi ve beceriyi kazandırmaktır. Bu kapsamda bilanço ve gelir tablosunu analiz etme, maliyetlerin sınıflandırılması, türleri, miktar kontrolü ve kaydı, malzeme değerleme yöntemleri, sipariş maliyet sistemi gibi konulara değinilecektir.

 

UTL 331                Tersine Lojistik

 

Dersin amacı öğrencilere kaynakların sonsuz olmadığının hatırlatılması, buna bağlı olarak lojistik alanında bu konu için neler yapılabileceğini anlatılacaktır. Sadece ileri yönlü değil tersine lojistiğinde günümüzde rekabet alanında ön plana çıktığı görülüyor. Bu kapsamda geri dönüşüm, tekrar kullanım, tamir ve bakım için bitmiş veya bozulmuş ürünlerin son tüketiciden imha, geri dönüşüm veya tamir için uygun bir şekilde geri taşınması kapsamında yapılması gerekenler, karbon ayak izi ölçümü konusunda bilgi verme, sürdürülebilirlik kavramı ve tersine lojistik kapsamındaki yasal zorunluluklar açıklanacaktır.

 

UTL 332                Karar Verme Yöntemleri

 

Dersin amacı bilimsel kararlar vermek için karmaşık iş durumlarının analiz tekniklerini ve araçlarını öğretmektir. Ders işletme sorunlarını belirleme ve çözümü için uygun kantitatif karar verme tekniklerini kullanarak bilgisayar programlarıyla çözümün nasıl olabileceğini sonuçları yoruma yeteneği kazandırmak amacındadır. Bunun için karar ve fayda kuramı, doğrusal programlama ve network modelleri gibi konulara yer verilecektir.

 

UTL 304                Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık Yöntemleri

 

Dersin amacı öğrencilere uluslararası ticaret ile taşımacılık ilişkisini ve günümüz global dünyasındaki rekabetçi ortamda bu iki kavramı en iyi şekilde yönetmeyi öğretmektir. Ders kapsamında klasik dış ticaret teorisi, mutlak ve mukayeseli üstünlükler, arz yönünden dış ticaretin analizi, alternatif maliyet, gümrük vergileri ve ekonomik etkileri, GATT anlaşması ve dış ticaret akımlarındaki son gelişmeler gibi konuları içerecektir.

 

 

 

 

 

 

UTL 344                Tedarik Zinciri Yönetimi

 

Tedarik Zinciri Yönetimi dersinin amacı öğrencilere tedarikçilerden son tüketiciye kadar geçen sürecin nasıl yönetilmesi gerektiğini göstermektir. Bu kapsamda tedarik zinciri kavramı, tedarik zinciri ve lojistik, kamçı etkisi, tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri stratejileri,  tedarik zinciri yönetiminde organizasyon, tedarikçi yönetimli envanter, ortaklaşa tahmin planlama ve ikmal, ve tedarik zinciri yönetimi yazılımları gibi konulara yer verilecektir.

 

UTL 334                Türkiye Ekonomisi

 

Dersin amacı geleceğin yöneticilerine Türkiye ekonomik eğilimleri hakkında bilgi vermek ve bu sayede gerçekleşebilecek aksiyonlara karşı olası ekonomik değişikliklerine karşı önem olabilecek kabiliyete sahip olmalarını sağlamaktır. Bunun için ekonomik gelişme ve üretim yapısı, tasarruflar, iç ticaret hadleri ve vergileme, istihdamda gelişmeler, dış ticarette gelişmeler konusunda dönemsel gelişmeleri incelenecektir ve temel ekonomik sorunlar konusunda çözüm yolları gösterilecektir.

 

UTL 310                Satın Alma ve Sipariş Yöntemi

 

Bu derste öğrenciler, tüm temel satın alma fonksiyonlarını, küresel kaynak alımı aktivitelerini, etkili satın alma sistemlerini, en iyi tedarikçileri seçimi yapmayı, satın almanın firmanın karlılığında nasıl bir etkisi/önemi olduğunu anlamaya ve satın alma aktivitelerini yönetmeyi, sipariş miktar iskontosu ve sipariş verme yöntemlerini öğreneceklerdir.

 

UTL 338                Kurumsal Kaynak Planlaması

 

Günümüz rekabetçi ticaret ortamında işletmelerin tüm süreçlerini eş zamanlı olarak planlama ve kontrol etmeye ihtiyacı vardır. Bu amaçla bütün işletme sistemlerini tek bir yerden izlemeye ihtiyaç duyarlar. Kurumsal kaynak planlaması bu aşamada dereye girer. Dersin amacı kurumsal kaynak planlaması sistemini bir bütün olarak nasıl çalıştığını öğrencilere öğretmektir. Bunun için ders kurumsal kaynak planlaması sistemi sunan bir program üzerinden işlenecektir. Tüm süreçler kaynak planlaması aşamasından, müşteriye ulaşıncaya kadar sistem üzerinden nasıl işlendiğini öğrencilere gösterilecektir.

 

UTL 326                Proje Yönetimi ve Yatırım Analizi

 

Dersin amacı proje yönetimi süreçlerini yani; başlama, planlama, yürütme, izleme, kontrol ve kapatmayı göstermektir. Bu süreçler kapsamında zaman maliyet, kalite, insan kaynakları, iletişim ve tedarik yöntemleri gibi süreçlerin nasıl yapılacağını ve birbiri ile olan ilişkisinin nasıl olacağını bunun yanında yapılacak olası yatırımın ne kadar sürede başabaş noktasına ulaşacağını ve karlılığını hesaplamayı öğretmektir.

 

UTL 330                Satış Yönetimi

 

Ders kapsamında satış yönetimi fonksiyonu ve faaliyetlerinin planlanması, satış gücünün örgütlenmesi, satış faaliyetlerinin koordinasyonu ve denetimini öğretmektir. Ek olarak satış gücü temsilcilerinin seçimi, eğitimi, ücretlendirilmesi ve görevleri gibi konulara yer verilecektir.

 

UTL 346                Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi

 

Bu ders girişimcilik kavramları ve süreci hakkında bilgi vermeyi, olası fırsatları fark etmeye yardımcı olmayı, yeni bir işletmenin fizibilite analizini yapmayı ve kurulacak işletmenin pazarlama planlarını hazırlama yeteneğini kazandırmayı amaçlar.

 

 

 

 

 

 

UTL 401                Gümrük Rejimleri ve Serbest Bölgeler

 

Gümrük işlemleri ile ilgili genel bilgiler. Dış Ticarette kullanılan Gümrük Rejimleri. Serbest Bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgeleri ve Serbest dolaşıma giriş rejimi ihracat hükümleri, Serbest Bölgelerde görevli gümrük idareleri dış ticaret bölge müdürlükleri ve özel şirketlerin görev işlev ve tanımları, Serbest Bölgelerdeki muayene usul ve esasları, Türkiye Avrupa Birliği Serbest Bölge İthalat ve İhracat mevzuatı, Serbest Bölgelerde depolama, işçilik işleme ve envanter kayıtları, ATR Dolaşım belgeleri yönetmeliği ve hükümleri, Serbest bölgelerde Gümrük tarife ve pozisyonu oran ve işlemleri, Serbest bölgeler ve Avrupa Birliğine üye ülkeler arasındaki işlemler konuları oluşturmaktadır.

 

UTL 403                Lojistik ve Taşımacılık Hukuku

 

Lojistik hizmetler uluslararası lojistik organizasyonlar (fraght forwarder, acenteler, 3PL., 4PL.) veya askeri birimler arasında yapılmaktadır. Aynı zamanda uluslararası lojistik, uluslararası şirketler ve firmalar arasında iç ve dış malzeme ve ürün akışı, malzeme yönetimi, geçici depolama, fiziksel dağıtım ve tedarik zincirini kontrol eden bir tasarım ve yönetim sistemi konumundadır. Bu nedenle lojistik yalnızca malzemenin değil, aynı zamanda bilginin ve hizmetinde kontrolü ve organizasyonu olması nedeniyle, uluslararası lojistik ve taşımacılık süreçleri, tüm hukuksal boyutları ile öğrencilere öğretilmesi, bu ders kapsamında hedeflenmektedir.

 

UTL 405                Sigorta ve Risk Yönetimi

 

Uluslararası taşımacılıkta ortaya çıkabilecek her türlü risk ve bu risklerin yönetilmesi. Sigorta kavramı ve işleyişi. Risk, getiri, zararın/hasarın tazmini ilkeleri, reasürans.

 

UTL 419                Uluslararası Ticaret ve Lojistik Sözleşme Yönetimi

 

Dersin genel kapsamını uluslararası kontrat yönetiminin akademik anlamdaki teori ve uygulamalarının uluslararası lojistik açısından incelenmesi oluşturmaktadır. Dersin içeriği uluslararası kontrat yönetiminin mevcut uygulama ve yaklaşımlarının uluslararası ticaret yönetimi açısından gelecekteki lojistik uygulamalar ile bütünleştirilmesi için uluslararası lojistik konsept ve alt konseptler açısından uluslararası kontrat yönetimine ilişkin öğrencilerde üst düzey bir algı oluşturacak şekilde dizayn edilmiştir. Öğrenciler kurs sonunda uluslararası kontrat yönetimini uluslararası lojistik açısından takdir edip anlayabileceklerdir

 

UTL 421                Mesleki İngilizce

 

Lojistik, dış ticaret işlemleri ve tedarik zinciri yönetiminde yer alan çeşitli halkalara ilişkin teknik ve mesleki terimler ile derse başlanacaktır. Derste ayrıca teknik yazışmalar, uluslararası piyasalarda kullanılan formlar incelenecek ve uygulamalı olarak doldurulmaları anlatılacaktır.

 

UTL 411                Pazarlama Araştırması

 

Uygulamalı bir pazarlama analizi nasıl geliştirilir, tasarımından SPSS ile analizine kadar olan bütün süreçlerin öğrencilere uygulamalı olarak anlatılması.

 

UTL 413                İktisadi Doktrinler Tarihi

 

İktisadi dönemler ve yaklaşımlar, Merkantilist öğreti, Liberal Öğreti: Fizyokrasi, Klasik Siyasal İktisat, Neo-klasik iktisat, Liberal öğretiye kısmi tepkiler: Tarihçi Okul, Kurumcu Okul, Modern Büyüme ve Kalkınma Teorileri (Schumpeter, Nurkse, Myrdal)

 

UTL 417                Performans Yönetimi

 

Bu derste verimlilik ve performans ölçümü kavramı ele alınacaktır. İmalat ve hizmet sistemleri ile özellikle lojistik sistemlerin performanslarının ölçülmesi, analiz edilmesi incelenecektir. Tedarik zinciri yönetiminde performansın yeri uygulamalı olarak incelenecektir.

 

UTL 402                İş Yerinde Eğitimi

 

Bu derste öğrenciler haftada 4 gün günde 8 saat bir işyerinde çalışarak hem teorik bilgilerini hayata geçirebilecekler hem de iş ortamını yerinde yaklaşarak çalışma dünyasına daha hızlı uyum sağlayabileceklerdir.

 

UTL 414                Lojistikte Güncel Konular

 

Bu derste lojistikteki en son eğilimler ve yaklaşımlar örnek olaylar incelenerek anlatılacaktır. Global dünyada meydana gelen yenilikler, teknolojik atılımlar, lojistik yazılımları ve güncel lojistik projeleri incelenecektir.

 

UTL 416                Simülasyon Teknikleri

 

Hizmet ve imalat sistemlerinin simülasyonu ile başlanıp depo yerleşimi, tedarik zinciri gibi farklı alanlardan bilgisayar yazılımları ile uygulamalı örnekler ele alınacaktır.

 

UTL 410                Dünya Ekonomisi

 

Uluslararası ticaret sistemi, yeni endüstriyel yarışmacılar. GATT. IMF, Dünya Bankası. Gelişmekte olan ülkeler ve ticaret sistemi. Kuzey, güney ticareti. Global ekonomik sorunlar (Endüstriyel ülkelerde, merkezi planlı ekonomilerde, gelişmekte olan ülkelerde ) 1960 ‘lardaki talep yönetimi, dünya enflasyonunun patlaması. Petrol açığı. 1980’ lerde ödemeler dengesizlikleri, global çevre sorunları

Misyon

Atatürk ilke ve inkılâplarına sahip çıkan, sorun çözmeye odaklı, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, bilgi teknolojilerine hakim, sosyal ve etik değerleri özümsemiş, bilgili, çağdaş, özgür ve girişimci ruhlu gençler yetiştirmektir.

Vizyon

Özel sektörün ihtiyaç duyacağı, sektöre yön verebilecek, yetkinlik sahibi, analiz ve sentez kabiliyeti güçlü, rekabetçi, sosyal sorumluluk sahibi, yabancı dilde iletişim kurabilen, ulusal ve uluslararası alanda çalışabilecek, uygulamaya dönük, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan nitelikli insan gücünü yetiştirecek alanında en çok bilinen ve tercih edilen öncü ve lider bir bölüm olmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kampusü (Eski İletişim Fakültesi Binası)
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0 (242) 227 20 78
Tel: 0 (242) 310 22 52 (Faks)